Reglementen

Praktisch

§1. Elke ploeg kan tot 20 spelers op de website inschrijven (ook tijdens het seizoen, en wie nog niet speelde kan je vervangen). Iemand opstellen die niet op de website staat of dit seizoen al voor een reeksgenoot aantrad, leidt tot een 5-0 forfaitnederlaag. Hetzelfde geldt voor wie in een veteranenwedstrijd meer dan 2 spelers jonger dan 30 opstelt.

§2. Er mogen 5 spelers per ploeg op het terrein. Wisselen mag continu op de zijlijn (zonder handcontact te maken, maar wel op dezelfde plaats).

§3. Veldspelers dragen dezelfde shirtkleur. De keeper draagt een andere shirtkleur en/of handschoenen. Horloges, stappentellers, sierraden of gipsverbanden mogen niet.

§4. De thuisploeg voorziet een bal (maat 4, niet botsend) en zet het scorebord klaar. Wie scoort past de stand aan.

§5. Beide ploegen timen de wedstrijd, tenzij anders afgesproken. Men start ten laatste 10 minuten na het begin van het zaaluur, ook al is een ploeg nog onvolledig. Elke wedstrijdhelft van 25 minuten eindigt zodra minstens één speler op het terrein het eindsignaal hoorde. Een doelpunt telt alleen als de bal de doellijn dan al had overschreden. Enkel een eventuele penalty mag je nog nemen. Er zijn geen time-outs.

Tijdelijke Coronarichtlijnen

§6. Elke Teammanager zorgt dat z’n eigen mensen deze richtlijnen én die van de sporthal naleven. Gebeurt dat niet, dan mag dat meespelen in je fairplaybeoordeling.

§7. Als thuisploeg verwittig je de tegenstander vooraf van speciale richtlijnen in je sporthal (bv. bij supporters- of doucheverbod). Ter plaatse vraag je de zaalwachter om alle deuren/poorten te openen voor ventilatie.

§8. Speel niet als jij of een huisgenoot recent Corona symptomen had: geur- en smaakverlies, vermoeidheid, spierpijn, koorts, hoest. Als je toch onverwacht hoest of niest, doe het dan in je elleboog.

§9. Probeer alleen naar de sporthal te gaan. Lukt dat niet, draag dan een mondmasker.

§10. Ontsmet je handen voor en na de wedstrijd, en raak tijdens de wedstrijd je gezicht niet aan.

§11. Vermijd als veldspeler handcontact met de bal (bv. leg de bal met de voeten klaar bij stilstaande fasen).

§12. Geef geen kus, knuffel, hand, schouderklopje of high five. Niet voor/na de wedstrijd, niet bij doelpunten of wissels (vermijd spelbederf door erop te gaan exact waar je ploegmaat er eerst af ging).

§13. Wie niet tussen de lijnen staat houdt 1,5 meter afstand: rustende spelers, supporters,… Supporters dragen een mondmasker.

§14. Gebruik alleen je eigen drinkfles en handdoek.

§15. Blijf voor en na de wedstrijd niet langer dan nodig in kleedkamer en sporthal, en blijf vooral niet in groep dicht bij elkaar.

Tijdens de wedstrijd

§16. Wil je een lange toekomst in de LZV Cup? Beperk je foutenlast en geef je eigen fouten zèlf aan of geef ze vriendelijk toe als de tegenstander ze claimt.

§17. Het spel wordt stilgelegd als iemand luidop een fout aangeeft/claimt tijdens een fase (niet achteraf). Als dat na overleg toch onterecht blijkt mag de ploeg die balbezit had hervatten. Dit zijn fouten:
- elk lichaamscontact (met voet/been/hand/arm/schouder/...), dit omvat ook met bal aan de voet achteruit stappend de verdediger raken;
- de bal raken als je steunbeen achter de rug van de balbezitter staat;
- de bal raken als de keeper hem vasthoudt of tegen de grond klemt;
- de bal met de hand of arm raken, behalve bij bescherming van gezicht/onderbuik of bij een aangeschoten bal zonder kans om terug te trekken;
- als veldspeler een sliding maken, ook zonder tegenstander in de buurt (passen/schieten/binnenhouden);
- als keeper een sliding maken als een tegenstander aan de bal is of er naartoe loopt;
- als keeper de bal met de hand of arm raken na een bewuste terugspeelbal (met voet/onderbeen, inclusief intrap). In dit geval geen penalty maar een vrije trap op de doelcirkel.

$18. Een stilstaande fase neem je pas als beide ploegen het eens zijn over wie de bal krijgt. Tegenstanders moeten 3 meter afstand nemen, maar je mag al eerder trappen als de bal is stilgelegd.
- vrije trap bij een fout buiten het doelgebied. Rechtstreeks scoren kan.
- penalty bij een fout in het doelgebied. De bal ligt op de doelcirkel. De penaltynemer onderbreekt z'n aanloop niet. Tot de bal getrapt is staat de keeper op de doellijn, en andere spelers buiten het doelgebied. Bij niet-naleving wordt de penalty overgenomen.
- aftrap bij elke wedstrijdhelft of na elk tegendoelpunt. Rechtstreeks scoren kan.
- inworp keeper als de bal via de tegenstander volledig over jouw achterlijn ging. Naar zichzelf of rechtstreeks in het andere doel gooien mag niet (als de bal in het spel bleef mag dit allebei wel).
- hoekschop als de bal via de tegenstander volledig over hun achterlijn ging. Rechtstreeks scoren kan.
- intrap als de bal via de tegenstander volledig over de zijlijn ging of het plafond raakte. Rechtstreeks scoren kan niet.

§19. Wie geweld pleegt of een open doelkans verhindert met een opzettelijke fout wordt definitief gewisseld.

§20. Bij een gekwetste speler op het terrein wordt het spel stilgelegd.

Na de wedstrijd

§21. Binnen de 24u voeren de Teammanagers via de website de uitslag, opgestelde spelers, en fairplay beoordeling van de tegenstander in. De rangschikking wordt dan geupdate (volgens aantal punten, overwinningen, doelsaldo, onderlinge duels).

§22. Enkel het LZV Cup Bestuur ziet de fairplay beoordelingen. Regelmatig worden gemiddelde fairplay scores bekendgemaakt en kunnen ploegen feedback vragen. Probleemploegen worden uitgesloten vanaf het volgende seizoen.

§23. Bij een 4e forfaitnederlaag wordt een ploeg direct uitgesloten en alle uitslagen omgezet naar forfait.

Practical

§1. Every team can register up to 20 players on the website (also during the season, and who hasn't played yet can be replaced). Lining up a player who is not on the website or has already played for another team in the same league this season will result in a 5-0 forfeit defeat. This is also the case when lining up more than 2 younger players in the 30+ leagues.

§2. A maximum of five players per team can be on the field. Substitutions can be made by making hand contact on the sideline.

§3. Field players wear the same color of shirt. The goalkeeper wears a different color and/or gloves. Watches, pedometers, jewelery or plasters are not allowed.

§4. The home team brings a ball (size 4, not bouncing) and sets up the scoreboard. The team that scores changes the scoreboard.

§5. Both teams keep the time, unless agreed otherwise. They start at the latest 10 minutes after the official kick-off time, even if a team is still incomplete. Each half time takes 25 minutes and ends when at least one player on the field has heard the final signal. A goal is only valid if the ball crosses the goal line before the final signal. Afterwards only an eventual penalty can still be taken. Time-outs are not allowed.

Temporary Corona Guidelines

§6. Every Teammanager makes sure his own people follow these guidelines and those of the sports hall. If not, then this can play a role in your fairplay evaluation.

§7. The home team timely informs the opponent of special guidelines by the sports hall (e.g. no supporters or showers allowed). They also ask the sports hall personnel to open all doors and gates for ventilation.

§8. Don't play if you or a housemate recently had Corona symptoms: loss of taste and smell, fatigue, muscle strain, fever, cough. If you do unexpectedly cough or sneeze, then do it in your elbow.

§9. Try to go to alone to the sports hall. If that's not possible, then wear a mouth mask.

§10. Disinfect your hands before and after the game, and don't touch your face during the game.

§11. As a field player, avoid hand contact with the ball (e.g. lay the ball still with your feet for set pieces).

§12. Don't kiss, hug, handshake, pat on the back, or high five. Not before/after the game, not when scoring or substituting (but do enter the field exactly where your teammate first left).

§13. Whoever is not on the field keeps 1,5 meters distance: resting players, supporters, ... Supporters wear a mouth mask.

§14. Only use your own drinking bottle and towel.

§15. Before and after the game, don't stay any longer than necessary in the dressing room and sports hall.

During the game

§16. Do you want good fairplay ratings and a long future in the LZV Cup (see rule 22)? Then make as few fouls as possible, and self-report your own fouls or friendly admit them when an opponent claims them.

§17. If someone loud and clearly self-reports/claims a foul during the phase (not afterwards), the game is stopped. If both teams agree that a claim was not correct, then the team that possessed the ball can resume play. All of these actions are fouls:
- any kind of body contact (with foot/leg/hand/arm/shoulder/...), this also includes making contact with the defender by moving backwards with the ball at your feet;
- touching the ball when your support leg stands behind the ball possessor (from besides is allowed);
- touching the ball when the goalkeeper is holding it in his hands or on the ground;
- touching the ball with your hand or arm, except when protecting your face or abdomen, or when the ball is shot from close range with no chance to pull back;
- as a field player: performing a sliding (tackle/block), even if there is no opponent nearby (pass/shoot/keep inside);
- as a goalkeeper: performing a sliding if an opponent possesses or runs towards the ball;
- as a goalkeeper: touching the ball with your hand or arm after it was deliberately passed back (by foot/lower leg, including kick-ins). In this case no penalty but a free kick on the goal circle.

§18. Set pieces are only taken when both teams agree on who gets possession. The ball must lay still. Opponents must keep a 3 meter distance, but the team in possession can decide not to wait for this.
- free kick after a foul outside of the goal area. Direct scoring is allowed.
- penalty after a foul in the goal area. The ball lies on the goal circle. The penalty taker must not interrupt his run. Until the ball is kicked the goalkeeper stays on the goal line, and all other players are outside the goal area. In any case of violation, the penalty is retaken.
- kick-off as the start of a halftime or after a conceded goal. Direct scoring is allowed.
- goalkeeper throw if the ball, last touched by an opponent, completely crossed your own back line. Throwing to himself or directly in the opponent's goal is not allowed (if the ball was kept into play then both these things are allowed).
- corner kick if the ball, last touched by an opponent, completely crossed their back line. Direct scoring is allowed.
- kick-in if the ball, last touched by an opponent, completely crossed the sideline or hit the ceiling. Direct scoring is not allowed.

§19. Whoever commits violence or an intentional foul that prevented an open goal opportunity, must be replaced for the rest of the game.

§20. If there is an injured player on the field, the game is stopped.

After the game

§21. Within 24 hours the Teammanagers log onto the website and submit the result, the players used, and a fairplay evaluation of the opponent. The competition ranking will then be updated (by number of points, wins, goal difference, mutual results).

§22. The fairplay evaluations are only visible to the LZV Cup Board. Regularly the average fairplay scores are made public, and teams can always ask for feedback on their fairplay performance. Problem teams will be excluded for the next season.

§23. As soon as a team has a 4th forfeit defeat, it is excluded and all their matches will be changed to forfeit defeats.