Praktisch

§1. Je kan tot 20 teamleden inschrijven (ook tijdens het seizoen), en wie nog niet speelde kan je vervangen. Iemand opstellen die niet op de website staat of dit seizoen al voor een reeksgenoot aantrad, leidt tot een 5-0 forfaitnederlaag. Dat geldt ook als je in een veteranenwedstrijd meer dan 2 spelers jonger dan 30 opstelt.

§2. Er mogen 5 teamleden op het terrein. Wisselen mag continu mits handcontact op de zijlijn.

§3. Iedereen behalve de keeper draagt dezelfde shirtkleur. Horloges, stappentellers, sierraden of gipsverbanden mogen niet.

§4. De thuisploeg voorziet een bal (maat 4, niet botsend) en zet het scorebord klaar. Wie scoort past de stand aan.

§5. Beide ploegen timen de wedstrijd, tenzij anders afgesproken. Men start ten laatste 10 minuten na het begin van het zaaluur, ook al is een ploeg nog onvolledig. Elke wedstrijdhelft van 25 minuten eindigt zodra minstens één persoon op het terrein het eindsignaal hoorde. Een doelpunt telt alleen als de bal de doellijn dan al had overschreden. Alleen een eventuele penalty mag je nog nemen. Er zijn geen time-outs.

Tijdens de wedstrijd

§6. Gedraag je als een LZV Cup ploeg: vermijd contactfouten en verhinder geen open doelkansen met een opzettelijke fout. Geef je eigen fouten zèlf aan of geef ze vlot toe als de tegenstander ze claimt, en blijf altijd sportief en sympathiek (ook supporters).

§7. Het spel wordt stilgelegd als iemand luidop een fout aangeeft/claimt tijdens een fase (niet achteraf). Als dat na overleg toch onterecht blijkt mag de ploeg die balbezit had hervatten. Dit zijn fouten:
- elk lichaamscontact (met voet/been/hand/arm/schouder/...), dit omvat ook met bal aan de voet achteruit stappend de verdediger raken;
- de bal raken als je steunbeen achter de rug van de balbezitter staat;
- de bal raken als de keeper hem vasthoudt of tegen de grond klemt;
- de bal met hand/arm raken, behalve bij lichaamsbescherming of onvermijdbare aangeschoten bal;
- een sliding als veldspeler, ook zonder tegenstander in de buurt (passen/schieten/binnenhouden);
- een sliding als keeper als een tegenstander aan de bal is of er naartoe loopt;
- als keeper de bal met hand/arm raken na een bewuste terugspeelbal (met voet/onderbeen, inclusief intrap). In dit geval geen penalty maar een vrije trap op de doelcirkel.

$8. Een stilstaande fase neem je pas als beide ploegen het eens zijn over wie de bal krijgt. Tegenstanders moeten 3 meter afstand nemen, maar je mag al eerder trappen als de bal is stilgelegd.
- vrije trap bij een fout buiten het doelgebied. Rechtstreeks scoren kan.
- penalty bij een fout in het doelgebied. De bal ligt op de doelcirkel. Tot er getrapt is staat de keeper op de doellijn, en alle anderen buiten het doelgebied.
- aftrap bij elke wedstrijdhelft of na elk tegendoelpunt. Rechtstreeks scoren kan.
- inworp keeper als de bal via de tegenstander volledig over jouw achterlijn ging. Naar zichzelf of rechtstreeks in het andere doel gooien mag niet (als de bal in het spel bleef mag dit allebei wel).
- hoekschop als de bal via de tegenstander volledig over hun achterlijn ging. Rechtstreeks scoren kan.
- intrap als de bal via de tegenstander volledig over de zijlijn ging of het plafond raakte. Rechtstreeks scoren kan niet.

§9. Wie geweld pleegt of een open doelkans verhindert met een opzettelijke fout wordt definitief gewisseld.

§10. Bij een gekwetste persoon op het terrein wordt het spel stilgelegd.

Na de wedstrijd

§11. Binnen de 24u voeren de Teammanagers via de website de uitslag, opgestelde teamleden, en fairplay beoordeling van de tegenstander in. De rangschikking wordt dan geupdate volgens aantal punten, overwinningen, doelsaldo, onderlinge duels.

§12. Enkel het LZV Cup Bestuur ziet de fairplay beoordelingen. Regelmatig worden gemiddelde fairplay scores bekendgemaakt en kan je feedback vragen. Probleemploegen worden uitgesloten vanaf het volgende seizoen.

§13. Bij een 4e forfaitnederlaag worden al je wedstrijden geschrapt en is je inschrijvingsbedrag het volgende seizoen 100 hoger.

Practical

§1. Every team can register up to 20 players on the website (also during the season, and who hasn't played yet can be replaced). Lining up a player who is not on the website or has already played for another team in the same league this season will result in a 5-0 forfeit defeat. This is also the case when lining up more than 2 younger players in the 30+ leagues.

§2. A maximum of five players per team can be on the field. Substitutions can be made by giving each other a fist-bump on the sideline.

§3. Field players wear the same color of shirt. The goalkeeper wears a different color and/or gloves. Watches, pedometers, jewelery or plasters are not allowed.

§4. The home team brings a ball (size 4, not bouncing) and sets up the scoreboard. The team that scores changes the scoreboard.

§5. Both teams keep the time, unless agreed otherwise. They start at the latest 10 minutes after the official kick-off time, even if a team is still incomplete. Each half time takes 25 minutes and ends when at least one player on the field has heard the final signal. A goal is only valid if the ball crosses the goal line before the final signal. Afterwards only an eventual penalty can still be taken. Time-outs are not allowed.

During the game

§6. Do you want good fairplay ratings and a long future in the LZV Cup (see rule 22)? Then make as few fouls as possible, and self-report your own fouls or friendly admit them when an opponent claims them.

§7. If someone loud and clearly self-reports/claims a foul during the phase (not afterwards), the game is stopped. If both teams agree that a claim was not correct, then the team that possessed the ball can resume play. All of these actions are fouls:
- any kind of body contact (with foot/leg/hand/arm/shoulder/...), this also includes making contact with the defender by moving backwards with the ball at your feet;
- touching the ball when your support leg stands behind the ball possessor (from besides is allowed);
- touching the ball when the goalkeeper is holding it in his hands or on the ground;
- touching the ball with your hand or arm, except when protecting your face or abdomen, or when the ball is unavoidably shot from close range;
- as a field player: performing a sliding (tackle/block), even if there is no opponent nearby (pass/shoot/keep inside);
- as a goalkeeper: performing a sliding if an opponent possesses or runs towards the ball;
- as a goalkeeper: touching the ball with your hand or arm after it was deliberately passed back (by foot/lower leg, including kick-ins). In this case no penalty but a free kick on the goal circle.

§8. Set pieces are only taken when both teams agree on who gets possession. The ball must lay still. Opponents must keep a 3 meter distance, but the team in possession can decide not to wait for this.
- free kick after a foul outside of the goal area. Direct scoring is allowed.
- penalty after a foul in the goal area. The ball lies on the goal circle. Until the ball is kicked the goalkeeper stays on the goal line, and all other players are outside the goal area. In any case of violation, the penalty is retaken.
- kick-off as the start of a halftime or after a conceded goal. Direct scoring is allowed.
- goalkeeper throw if the ball, last touched by an opponent, completely crossed your own back line. Throwing to himself or directly in the opponent's goal is not allowed (if the ball was kept into play then both these things are allowed).
- corner kick if the ball, last touched by an opponent, completely crossed their back line. Direct scoring is allowed.
- kick-in if the ball, last touched by an opponent, completely crossed the sideline or hit the ceiling. Direct scoring is not allowed.

§9. Whoever commits violence or an intentional foul that prevented an open goal opportunity, must be replaced for the rest of the game.

§10. If there is an injured player on the field, the game is stopped.

After the game

§11. Within 24 hours the Teammanagers log onto the website and submit the result, the players used, and a fairplay evaluation of the opponent. The competition ranking will then be updated (by number of points, wins, goal difference, mutual results).

§12. The fairplay evaluations are only visible to the LZV Cup Board. Regularly the average fairplay scores are made public, and teams can always ask for feedback on their fairplay performance. Problem teams will be excluded for the next season.

§13. As soon as a team has a 4th forfeit defeat, it is excluded and all their matches will be deleted.